היי נסיכה - מחוברים
Peer Review for material titled "היי נסיכה - מחוברים "
User Rating for material titled "היי נסיכה - מחוברים "
Member Comments for material titled "היי נסיכה - מחוברים "
Bookmark Collections for material titled "היי נסיכה - מחוברים "
Course ePortfolios for material titled "היי נסיכה - מחוברים "
Learning Exercises for material titled "היי נסיכה - מחוברים "
Accessibility Info for material titled "היי נסיכה - מחוברים "
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

היי נסיכה - מחוברים

    

היי נסיכה - מחוברים

Logo for היי נסיכה - מחוברים
אתר זה הינו סביבת עבודה לתלמידים בבית הספר היסודי נוהגים בתבונה ברשת : שיר מתכתבת באינטרנט. בכתיבה ברשת יש יתרונות וחסרונות , כדי להנות מהרשת צריך להיות נבונים וחשוב להכיר את כללי הבטיחות ולדעת מה כדאי ומה עדיף שלא .
Material Type: Case Study
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 18, 2012
Date Modified in MERLOT: January 18, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: זכויות ואחריות דיגיטלית, איגוד האינטרנט, אתיקה ומוגנות ברשת, מאו"ר, בטיחות ומוגנות ברשת, מוגנות ובטיחות דיגטלית, אתיקה באינטרנט, אזרחות דיגיטלית, מאור, maor, דמויות וירטואליות, כללי גלישה, אנונימיות, פרטיות ברשת

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for היי נסיכה - מחוברים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page