אתיקה ואמינות בעיתונות בעידן האינטרנט
Peer Review for material titled "אתיקה ואמינות בעיתונות בעידן האינטרנט"
User Rating for material titled "אתיקה ואמינות בעיתונות בעידן האינטרנט"
Member Comments for material titled "אתיקה ואמינות בעיתונות בעידן האינטרנט"
Bookmark Collections for material titled "אתיקה ואמינות בעיתונות בעידן האינטרנט"
Course ePortfolios for material titled "אתיקה ואמינות בעיתונות בעידן האינטרנט"
Learning Exercises for material titled "אתיקה ואמינות בעיתונות בעידן האינטרנט"
Accessibility Info for material titled "אתיקה ואמינות בעיתונות בעידן האינטרנט"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אתיקה ואמינות בעיתונות בעידן האינטרנט

    

אתיקה ואמינות בעיתונות בעידן האינטרנט

Logo for אתיקה ואמינות בעיתונות בעידן האינטרנט
המאמר מדבר על המשמעויות של אתיקה ואמינות בעיתונות הנעשות יותר ויותר אקטואליות בעידן בו הולך ומתרחב הנתח של התקשורת המקוונת מתוך כלל התקשורת, ויתכן כי מבחינה מושגית המדובר במהפכה ממש המשנה לא רק את עומק תפוצתם של סוגיות אתיות קיימות בתקשורת, אלא יוצרת תנאים להיווצרותם של סוגיות מסוג חדש.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 24, 2012
Date Modified in MERLOT: January 24, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: הורים באינטרנט, מורים באינטרנט, תלמידים באינטרנט, איגוד האינטרנט, עידן המידע, אמינות המידע, מאו"ר, זכויות ואחריות באינטרנט, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, כתיבה דיגיטלית, כתיבה אינטרנטית, תלמידים בעידן המידע, תרבות דיגיטלית, חוק באינטרנט, בטיחות ומוגנות ברשת, maor, מאור, אתיקה ואמינות בעיתונות בעידן האינטרנט, עיתונות מקוונת

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אתיקה ואמינות בעיתונות בעידן האינטרנט

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page