לוגיקת החיפוש המתקדם (אופרטורים בוליאניים) במאגרי מידע מקוונים
Peer Review for material titled "לוגיקת החיפוש המתקדם (אופרטורים בוליאניים) במאגרי מידע מקוונים"
User Rating for material titled "לוגיקת החיפוש המתקדם (אופרטורים בוליאניים) במאגרי מידע מקוונים"
Member Comments for material titled "לוגיקת החיפוש המתקדם (אופרטורים בוליאניים) במאגרי מידע מקוונים"
Bookmark Collections for material titled "לוגיקת החיפוש המתקדם (אופרטורים בוליאניים) במאגרי מידע מקוונים"
Course ePortfolios for material titled "לוגיקת החיפוש המתקדם (אופרטורים בוליאניים) במאגרי מידע מקוונים"
Learning Exercises for material titled "לוגיקת החיפוש המתקדם (אופרטורים בוליאניים) במאגרי מידע מקוונים"
Accessibility Info for material titled "לוגיקת החיפוש המתקדם (אופרטורים בוליאניים) במאגרי מידע מקוונים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

לוגיקת החיפוש המתקדם (אופרטורים בוליאניים) במאגרי מידע מקוונים

    

לוגיקת החיפוש המתקדם (אופרטורים בוליאניים) במאגרי מידע מקוונים

Logo for לוגיקת החיפוש המתקדם (אופרטורים בוליאניים) במאגרי מידע מקוונים
במערך שיעור זה נלמד על שימוש בלוגיקת חיפוש בוליאנית במאגרי מידע מקוונים. חלק א' : לוגיקת החיפוש המתקדם (אופרטורים בוליאניים) במאגרי מידע מקוונים. 
Material Type: Online Course
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 29, 2012
Date Modified in MERLOT: January 29, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: הורים באינטרנט, מורים באינטרנט, תלמידים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אמינות המידע, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, מאגרי מידע, מנוי חיפוש, מורים בעידן המידע, חיפוש מידע, תלמידים בעידן המידע, תרבות דיגיטלית, אופרטורים, גוגל, מידענות, עיבוד מידע, maor, מאור, חיפוש מתקדם, אופרטורים בוליאנים

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for לוגיקת החיפוש המתקדם (אופרטורים בוליאניים) במאגרי מידע מקוונים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page