איך וכמה לשלב את הניידים בהוראה?
Peer Review for material titled "איך וכמה לשלב את הניידים בהוראה? "
User Rating for material titled "איך וכמה לשלב את הניידים בהוראה? "
Member Comments for material titled "איך וכמה לשלב את הניידים בהוראה? "
Bookmark Collections for material titled "איך וכמה לשלב את הניידים בהוראה? "
Course ePortfolios for material titled "איך וכמה לשלב את הניידים בהוראה? "
Learning Exercises for material titled "איך וכמה לשלב את הניידים בהוראה? "
Accessibility Info for material titled "איך וכמה לשלב את הניידים בהוראה? "
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

איך וכמה לשלב את הניידים בהוראה?

    

איך וכמה לשלב את הניידים בהוראה?

Logo for איך וכמה לשלב את הניידים בהוראה?
אסתי דורון מובילת תוכנית שילוב המחשב הנייד בלמידה בגני תקווה רושמת  על אחת השאלות הראשונות שעולות מיד עם ההחלטה על שילוב המחשבים הניידים בהוראה-למידה היא איך ומתי לשלב. האם ליצור מערכת שעות קבועה, לפיה נקבע השימוש במחשבים מראש, ומורה מתכונן לשיעור עם ניידים בהתאם למערכת השעות השבועית או האם לאפשר שילוב ללא "פיקוח" או תכנון מראש, שילוב על פי צרכים ובהתאם למטרות השיעור.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 29, 2012
Date Modified in MERLOT: January 29, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: מחשבים ניידים, מורים באינטרנט, תלמידים באינטרנט, הורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, מערך שעור מקוון, אוריינות דיגיטלית, מורים בעידן המידע, תלמידים בעידן המידע, מידענות, דרכי הוראה בסביבה מתוקשבת, maor, מאור

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for איך וכמה לשלב את הניידים בהוראה?

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page