מי אני
Peer Review for material titled "מי אני"
User Rating for material titled "מי אני"
Member Comments for material titled "מי אני"
Bookmark Collections for material titled "מי אני"
Course ePortfolios for material titled "מי אני"
Learning Exercises for material titled "מי אני"
Accessibility Info for material titled "מי אני"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מי אני

    

מי אני

Logo for מי אני
סביבת למידה העוסקת בירור המושג "זהות" במישור האישי והקולקטיבי , זיהוי של שאלות הזהות ביצירות ספרותיות שונות ושל דרכי עיצובן , הפקת משמעות מיצירות מסוגות שונות (דרמה, שירה, פרוזה).כולל משימות כתיבה לתלמידים בעקבות קריאת יצירות,  מחוון להערכת פעילות התלמיד בפורום, דפי מידע עם הסבר מושגים כגון: שאלה פוריה, דיאלוג, זהות וזהות על. תצוגה של תוצרי תלמידים אשר יצרו מיפוי כמותי ומיפוי איכותי בעקבות קריאת יצירות שונות וומפות ידע.
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: January 30, 2012
Date Modified in MERLOT: January 30, 2012
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: הריאלי העברי בחיפה, תוצרי תלמידים, ריאלידע, מפת מושגים, מאו"ר, מאור, maor, שירה עברית, ספרות עברית, זהות

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for מי אני

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page