להגיד "לא" ולהישאר בחיים
Peer Review for material titled "להגיד "לא" ולהישאר בחיים"
User Rating for material titled "להגיד "לא" ולהישאר בחיים"
Member Comments for material titled "להגיד "לא" ולהישאר בחיים"
Bookmark Collections for material titled "להגיד "לא" ולהישאר בחיים"
Course ePortfolios for material titled "להגיד "לא" ולהישאר בחיים"
Learning Exercises for material titled "להגיד "לא" ולהישאר בחיים"
Accessibility Info for material titled "להגיד "לא" ולהישאר בחיים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

להגיד "לא" ולהישאר בחיים

    

להגיד "לא" ולהישאר בחיים

Logo for להגיד "לא" ולהישאר בחיים
המשחק עוסק בשאלה איך אומרים "לא" בצורה מכבדת, ומעודד זיהוי של רגשות, מחשבות ודפוסי התנהגות ביחס לאמירת "לא". המשחק מלווה בפעילויות נלוות, לקוח מאתר בין הצלצולים, המוקדש להתמודדות עם אלימות וטיפוח אקלים בית ספרי.
Material Type: Assignment
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: February 02, 2012
Date Modified in MERLOT: February 02, 2012
Authors:
Send email to shlomoz@cet.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מטח, יחסים חברתיים, מאו"ר, גבולות, מאור, maor, דיאלוג עם אופק, מט"ח

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for להגיד "לא" ולהישאר בחיים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page