הנחיות פדגוגיות תכנון ובניה של קורס מתוקשב
Peer Review for material titled "הנחיות פדגוגיות תכנון ובניה של קורס מתוקשב"
User Rating for material titled "הנחיות פדגוגיות תכנון ובניה של קורס מתוקשב"
Member Comments for material titled "הנחיות פדגוגיות תכנון ובניה של קורס מתוקשב"
Bookmark Collections for material titled "הנחיות פדגוגיות תכנון ובניה של קורס מתוקשב"
Course ePortfolios for material titled "הנחיות פדגוגיות תכנון ובניה של קורס מתוקשב"
Learning Exercises for material titled "הנחיות פדגוגיות תכנון ובניה של קורס מתוקשב"
Accessibility Info for material titled "הנחיות פדגוגיות תכנון ובניה של קורס מתוקשב"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הנחיות פדגוגיות תכנון ובניה של קורס מתוקשב

    

הנחיות פדגוגיות תכנון ובניה של קורס מתוקשב

Logo for הנחיות פדגוגיות תכנון ובניה של קורס מתוקשב
הוראה בסביבת לימוד מרחוק מתאפיינת בעיקר בהפרדה פיזית בין המרצה לסטודנט. הפרדה זו מצביעה על חלל-פסיכולוגי תקשורתי שנוצר במהלך השיעור בין המרצה לסטודנט, ואשר בגינו עלולים להיוצר פערים בהבנה או תפיסות שגויות של סטודנטים לגבי עצמם ולגבי תהליך הלמידה. זיהוי המנגנונים הפדגוגיים אשר תורמים לצמצום החלל הפסיכולוגי-תקשורתי מהווה אתגר מרכזי לחוקרים בתחום ההוראה והלמידה המקוונת. המרכז ללמידה מתוקשבת באוניברסיטת בר-אילן מפתח אסטרטגיות הוראה ומיישם מודל לצורך הערכת חוזקות, חולשות, הזדמנויות וסיכונים ביחס... More
Material Type: Online Course
Technical Format: Audio
Date Added to MERLOT: February 05, 2012
Date Modified in MERLOT: July 05, 2012
Author:
Submitter: Orit Zeichner
Keywords: הנחיות פדגוגיות

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School, Middle School, High School, College General Ed, College Lower Division, College Upper Division, Graduate School, Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: הוראה בסביבתלימוד מרחוק מתאפיינת בעיקר בהפרדה פיזית בין המרצה לסטודנט. הפרדה זו מצביעה על חלל-פסיכולוגי תקשורתי שנוצר במהלך השיעור בין המרצה לסטודנט, ואשר בגינו עלולים להיוצר פערים בהבנה או תפיסות שגויות של סטודנטים לגבי עצמם ולגבי תהליך הלמידה. זיהוי  המנגנונים הפדגוגייםאשר תורמים לצמצום החלל הפסיכולוגי-תקשורתי מהווה אתגר מרכזי לחוקרים בתחום ההוראה והלמידה המקוונת.
 

ד"ר אורית צייכנר, יועצת פדגוגית, המרכז ללמידה מתוקשבת

Language: Hebrew
Cost Involved: unsure
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for הנחיות פדגוגיות תכנון ובניה של קורס מתוקשב

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page