אריגה לכל עת ... ואתר
Peer Review for material titled "אריגה לכל עת ... ואתר "
User Rating for material titled "אריגה לכל עת ... ואתר "
Member Comments for material titled "אריגה לכל עת ... ואתר "
Bookmark Collections for material titled "אריגה לכל עת ... ואתר "
Course ePortfolios for material titled "אריגה לכל עת ... ואתר "
Learning Exercises for material titled "אריגה לכל עת ... ואתר "
Accessibility Info for material titled "אריגה לכל עת ... ואתר "
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אריגה לכל עת ... ואתר

    

אריגה לכל עת ... ואתר

Logo for אריגה לכל עת ... ואתר
במאמר נראה כיצד רעיונות שנחים את החשיבה החינוכית ואת התפיסה התקשובית/חינוכית של פעם והיום. הרעיונות המנחים לא השתנו,  אבל הנוף התקשובי המשיך להשתנות ולהתפתח, כך שדברים שג'יי הורווויץ כותב כעתידיים כבר קיימים בשטח.המאמר ניכתב לספר התבנות - הילד, המבוגר ותרבות מתחדשת, פברואר 2010
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: February 09, 2012
Date Modified in MERLOT: February 09, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: רשת חברתית, נוף תקשובי, תלמידים באינטרנט, מורים באינטרנט, הורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, www, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, סביבה דיגיטלית, היפרטקסט, מורים בעידן המידע, תלמידים בעידן המידע, אינטרנט וחינוך, תרבות דיגיטלית, כלים טכנולוגים חדשים, עיבוד מידע, גישה למידע, maor, מאור, סביבות למידה אישיות

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for אריגה לכל עת ... ואתר

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page