אתר האינטרנט הבית-ספרי מחפש זהות
Peer Review for material titled "אתר האינטרנט הבית-ספרי מחפש זהות "
User Rating for material titled "אתר האינטרנט הבית-ספרי מחפש זהות "
Member Comments for material titled "אתר האינטרנט הבית-ספרי מחפש זהות "
Bookmark Collections for material titled "אתר האינטרנט הבית-ספרי מחפש זהות "
Course ePortfolios for material titled "אתר האינטרנט הבית-ספרי מחפש זהות "
Learning Exercises for material titled "אתר האינטרנט הבית-ספרי מחפש זהות "
Accessibility Info for material titled "אתר האינטרנט הבית-ספרי מחפש זהות "
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

אתר האינטרנט הבית-ספרי מחפש זהות

    

אתר האינטרנט הבית-ספרי מחפש זהות

Logo for אתר האינטרנט הבית-ספרי מחפש זהות
מאמר של ג'יי הורווויץ המתיחס לנושא  שברוב המקרים, היה עדיף לבית ספר לא לבנות אתר, אלא ללמוד להשתמש במשאבים שכבר נמצאים באינטרנט. מה השתנה מאז ועד היום? , וכן הוא מציין שאין ספק שהאתרים השתפרו, והוא מצליח, פחות או יותר, להצביע על הסיבות לכך.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: February 09, 2012
Date Modified in MERLOT: February 09, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: אתר אינטרנט, תלמידים באינטרנט, הורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, סביבה דיגיטלית, מורים בעידן המידע, כתיבה אינטרנטית, תלמידים בעידן המידע, תרבות דיגיטלית, משאבים, אתר בית ספרי, מיידענות, maor, מאור, סביבה אינטרנטית

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for אתר האינטרנט הבית-ספרי מחפש זהות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page