על זכויות - של יוצרים ושל אזרחים
Peer Review for material titled "על זכויות - של יוצרים ושל אזרחים "
User Rating for material titled "על זכויות - של יוצרים ושל אזרחים "
Member Comments for material titled "על זכויות - של יוצרים ושל אזרחים "
Bookmark Collections for material titled "על זכויות - של יוצרים ושל אזרחים "
Course ePortfolios for material titled "על זכויות - של יוצרים ושל אזרחים "
Learning Exercises for material titled "על זכויות - של יוצרים ושל אזרחים "
Accessibility Info for material titled "על זכויות - של יוצרים ושל אזרחים "
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

על זכויות - של יוצרים ושל אזרחים

    

על זכויות - של יוצרים ושל אזרחים

Logo for על זכויות - של יוצרים ושל אזרחים
מאמר של ג'יי הורווויץ על חובת מערכת החינוך  להכשיר את התלמידים של היום להיות האזרחים של מחר. אחד ההיבטים המרכזיים של האזרחות הוא קיום החוק, ולכן חשוב שהמערכת תקפיד להנחות את התלמידים לגבי חשיבות החוק ולקיומו. כאשר בית הספר מבצע פעולות מגוונות על מנת להמחיש לתלמידים ולהדגיש להם שהעתקת תוכנות מחשב והפצתן איננה פעולה לגיטימית, הוא ממלא את הצו שהחברה מטילה עליו.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: February 12, 2012
Date Modified in MERLOT: February 12, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: קאזה, תלמידים באינטרנט, מורים באינטרנט, הורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, זכויות ואחריות באינטרנט, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, זכויות יוצרים, בטיחות דיגיטלית מוגנות ברשת, מורים בעידן המידע, תלמידים בעידן המידע, תרבות דיגיטלית, חוק באינטרנט, maor, מאור

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for על זכויות - של יוצרים ושל אזרחים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page