כיתה ט – שיעור 07 – גיאומטריה – משולש ש"ש -
Peer Review for material titled "כיתה ט – שיעור 07 – גיאומטריה – משולש ש"ש -"
User Rating for material titled "כיתה ט – שיעור 07 – גיאומטריה – משולש ש"ש -"
Member Comments for material titled "כיתה ט – שיעור 07 – גיאומטריה – משולש ש"ש -"
Bookmark Collections for material titled "כיתה ט – שיעור 07 – גיאומטריה – משולש ש"ש -"
Course ePortfolios for material titled "כיתה ט – שיעור 07 – גיאומטריה – משולש ש"ש -"
Learning Exercises for material titled "כיתה ט – שיעור 07 – גיאומטריה – משולש ש"ש -"
Accessibility Info for material titled "כיתה ט – שיעור 07 – גיאומטריה – משולש ש"ש -"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

כיתה ט – שיעור 07 – גיאומטריה – משולש ש"ש -

    

כיתה ט – שיעור 07 – גיאומטריה – משולש ש"ש -

Logo for כיתה ט – שיעור 07 – גיאומטריה – משולש ש
פתרון תרגילים בנושא תכונות ומשפטים הקשורים למשולש שווה שוקיים.
Material Type: Presentation
Technical Format: Video
Date Added to MERLOT: February 21, 2012
Date Modified in MERLOT: February 21, 2012
Author:
Send email to contact@ani10.org
Submitter: Meital Meital
Keywords: מאור, maor, מאו"ר

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: unsure

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for כיתה ט – שיעור 07 – גיאומטריה – משולש ש"ש -

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page