מוזיאון המדע: מאמרים בנושאי נשים במדע וטכנולוגיה
Peer Review for material titled "מוזיאון המדע: מאמרים בנושאי נשים במדע וטכנולוגיה"
User Rating for material titled "מוזיאון המדע: מאמרים בנושאי נשים במדע וטכנולוגיה"
Member Comments for material titled "מוזיאון המדע: מאמרים בנושאי נשים במדע וטכנולוגיה"
Bookmark Collections for material titled "מוזיאון המדע: מאמרים בנושאי נשים במדע וטכנולוגיה"
Course ePortfolios for material titled "מוזיאון המדע: מאמרים בנושאי נשים במדע וטכנולוגיה"
Learning Exercises for material titled "מוזיאון המדע: מאמרים בנושאי נשים במדע וטכנולוגיה"
Accessibility Info for material titled "מוזיאון המדע: מאמרים בנושאי נשים במדע וטכנולוגיה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מוזיאון המדע: מאמרים בנושאי נשים במדע וטכנולוגיה

    

מוזיאון המדע: מאמרים בנושאי נשים במדע וטכנולוגיה

Logo for מוזיאון המדע: מאמרים בנושאי נשים במדע וטכנולוגיה
אוסף קישורים מאמרים בנושא השתלבות נשים במקצועות המדע והטכנולוגיה, ההייטק, הרפואה .הבדלים פיזיולוגיים ומגדריים בין נשים לגברים , נסיונות לעודד בנות ללימוד נושאים אלו ותוצאות המהלך
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: February 23, 2012
Date Modified in MERLOT: February 23, 2012
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: מדע וטכנולוגיה, מאו"ר, מוזיאון המדע, מאור, maor, מגדר, נשים

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for מוזיאון המדע: מאמרים בנושאי נשים במדע וטכנולוגיה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page