מבט לאחור - Looking Back
Peer Review for material titled "מבט לאחור - Looking Back "
User Rating for material titled "מבט לאחור - Looking Back "
Member Comments for material titled "מבט לאחור - Looking Back "
Bookmark Collections for material titled "מבט לאחור - Looking Back "
Course ePortfolios for material titled "מבט לאחור - Looking Back "
Learning Exercises for material titled "מבט לאחור - Looking Back "
Accessibility Info for material titled "מבט לאחור - Looking Back "
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מבט לאחור - Looking Back

    

מבט לאחור - Looking Back

Logo for מבט לאחור - Looking Back
סביבת למידה לכיתות י"א, העוסקת בתקופת מלחמת העולם הראשונה מנקודת המבט של יצירות האמנות. שיח עם יצירות אומנות פלסטיות בהקשרים היסטוריים רב-מערכתיים דרך שלוש נקודות תצפית: התקופה ההיסטורית, היצירה האמנותית, הלומד בן זמננו. ניתוח יצירות אומנות וזיהוי המרכיבים השונים שלהן. יצירת הקשר בין המסרים העולים מתוך יצירת האומנות לבין ארועים מתוך התקופה ההיסטורית שאליה מתייחס האומן. כולל תמונות רבות של ציורים וכרזות  ומקורות מידע נוספים.
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: March 01, 2012
Date Modified in MERLOT: January 13, 2015
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: הריאלי העברי בחיפה, אוטו דיקס, ציור, אמנות, מאו"ר, מלחמת העולם הראשונה, היסטוריה, מאור, maor

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for מבט לאחור - Looking Back

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page