התנהגות החיפוש במערכות לגילוי ידע
Peer Review for material titled "התנהגות החיפוש במערכות לגילוי ידע"
User Rating for material titled "התנהגות החיפוש במערכות לגילוי ידע"
Member Comments for material titled "התנהגות החיפוש במערכות לגילוי ידע"
Bookmark Collections for material titled "התנהגות החיפוש במערכות לגילוי ידע"
Course ePortfolios for material titled "התנהגות החיפוש במערכות לגילוי ידע"
Learning Exercises for material titled "התנהגות החיפוש במערכות לגילוי ידע"
Accessibility Info for material titled "התנהגות החיפוש במערכות לגילוי ידע"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

התנהגות החיפוש במערכות לגילוי ידע

    

התנהגות החיפוש במערכות לגילוי ידע

Logo for התנהגות החיפוש במערכות לגילוי ידע
מאמר המתאר את השימוש בתוכנות לגילוי ידע , כיום צובר היום תאוצה, וספריות אקדמיות נוטות היום יותר ויותר לאמץ פתרונות חיפוש בכל מהמשאבים שלהם באינדקס אחד ומתיבת חיפוש אחת בסגנון גוגלי . אבל קשה למצוא מחקרים על התנהגות החיפוש של המשתמשים בתוכנות אלו והאם הם יעילים.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: March 02, 2012
Date Modified in MERLOT: March 02, 2012
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: תלמידים באינטרנט, הורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, חיפוש מידע, מורים בעידן המידע, מערכות לגילוי מידע, תלמידים בעידן המידע, גוגל, עיבוד מידע, maor, מאור, מתודולוגיה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for התנהגות החיפוש במערכות לגילוי ידע

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page