בין אמנות דיגיטלית למחאה חברתית
Peer Review for material titled "בין אמנות דיגיטלית למחאה חברתית"
User Rating for material titled "בין אמנות דיגיטלית למחאה חברתית"
Member Comments for material titled "בין אמנות דיגיטלית למחאה חברתית"
Bookmark Collections for material titled "בין אמנות דיגיטלית למחאה חברתית"
Course ePortfolios for material titled "בין אמנות דיגיטלית למחאה חברתית"
Learning Exercises for material titled "בין אמנות דיגיטלית למחאה חברתית"
Accessibility Info for material titled "בין אמנות דיגיטלית למחאה חברתית"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

בין אמנות דיגיטלית למחאה חברתית

    

בין אמנות דיגיטלית למחאה חברתית

Logo for בין אמנות דיגיטלית למחאה חברתית
המחקר בוחן את הדרך בה קבוצות אמנים ופעילים חברתיים משתמשים בתרבות דיגיטלית כדי לשקף מסרי מחאה וכדי לייצר סמלים ממים meme אשר יחליפו בהפצה ויראלית את הסמלים המשמשים את התרבות הצרכנית-תאגידית כנגדה הם מוחים. המחקר מציג באמצעות מיצגי אמנות דיגיטלית ויצירות מחאה דיגיטלית את תפקידה של האמנות הדיגיטלית בהליך המחאה.
Material Type: Presentation
Technical Format: PowerPoint
Date Added to MERLOT: March 02, 2012
Date Modified in MERLOT: July 22, 2013
Author:
Submitter: ISOC IL
Keywords: רשת חברתית, תרבות צרכנית, הורים באינטרנט, תלמידים באינטרנט, מורים באינטרנט, איגוד האינטרנט, מאו"ר, אזרחות דיגיטלית, אוריינות דיגיטלית, מחאה חברתית, תרבות דיגיטלית, מיידענות, maor, מאור, אומנות דיגיטלית, הפצה ויראלית

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (2)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 Israel

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for בין אמנות דיגיטלית למחאה חברתית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page