מים - חושבים טיפה
Peer Review for material titled "מים - חושבים טיפה"
User Rating for material titled "מים - חושבים טיפה"
Member Comments for material titled "מים - חושבים טיפה"
Bookmark Collections for material titled "מים - חושבים טיפה"
Course ePortfolios for material titled "מים - חושבים טיפה"
Learning Exercises for material titled "מים - חושבים טיפה"
Accessibility Info for material titled "מים - חושבים טיפה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מים - חושבים טיפה

    

מים - חושבים טיפה

Logo for מים - חושבים טיפה
סביבת למידה מתוקשבת בנושא הידרולוגיה ומשבר המים אשר נועדה לקדם חקר נושא ומיומנויות. בין הפעילויות: מידע על האקוויפרים, מי תהום, נחלים, התפלה ועוד. לצפייה בפריט אשרו את קבלת ההתחייבות ולחצו "מעבר למערכת ריאלידע".
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: March 20, 2012
Date Modified in MERLOT: March 20, 2012
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: הריאלי העברי בחיפה, הידרולוגיה, מים בישראל, מאור, maor, מאו"ר

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for מים - חושבים טיפה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page