החיכוך המוזר
Peer Review for material titled "החיכוך המוזר"
User Rating for material titled "החיכוך המוזר"
Member Comments for material titled "החיכוך המוזר"
Bookmark Collections for material titled "החיכוך המוזר"
Course ePortfolios for material titled "החיכוך המוזר"
Learning Exercises for material titled "החיכוך המוזר"
Accessibility Info for material titled "החיכוך המוזר"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

החיכוך המוזר

    

החיכוך המוזר

Logo for החיכוך המוזר
מאמר נלווה לתערוכה "סיבוב בלונה פארק". מענה על שאלות כגון: מהו "חיכוך" בשפת יומיום ובשפת הפיזיקה? מהו ההסבר המיקרוסקופי לתופעת ה"חיכוך"? באלו תופעות ואינטראקציות בא לידי ביטוי כוח החיכוך? האם החיכוך עוזר לתנועת גופים או מפריע להם? החיכוך הקינאטי והחיכוך הסטטי. כולל קישור למקורות מידע נוספים, לתרגולים ולסימולציות
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: April 23, 2012
Date Modified in MERLOT: April 23, 2012
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: מוזיאון המדע, מאור, maor, חיכוך, אנרגיה, מאו"ר

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for החיכוך המוזר

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page