יהי זכרך אהבה
Peer Review for material titled "יהי זכרך אהבה"
User Rating for material titled "יהי זכרך אהבה"
Member Comments for material titled "יהי זכרך אהבה"
Bookmark Collections for material titled "יהי זכרך אהבה"
Course ePortfolios for material titled "יהי זכרך אהבה"
Learning Exercises for material titled "יהי זכרך אהבה"
Accessibility Info for material titled "יהי זכרך אהבה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

יהי זכרך אהבה

    

יהי זכרך אהבה

Logo for יהי זכרך אהבה
בסרט מתאר עובדיה ברוך את החיים בסלוניקי ערב מלחמת העולם השנייה, את הכיבוש הגרמני של העיר ואת השילוח של יהודי סלוניקי לאושוויץ. מתוך: יד ושם - בית הספר המרכזי להוראת השואה
Material Type: Presentation
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: May 15, 2012
Date Modified in MERLOT: January 13, 2015
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: אושוויץ, ניצולי השואה, עדות, תולדוט, יוון, מאו"ר, מלחמת העולם השניה, היסטוריה, מאור, maor, השואה, מט"ח, הרצאות מוקלטות

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for יהי זכרך אהבה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page