בנימין גייגר- פרעות תרפ"ט
Peer Review for material titled "בנימין גייגר- פרעות תרפ"ט"
User Rating for material titled "בנימין גייגר- פרעות תרפ"ט"
Member Comments for material titled "בנימין גייגר- פרעות תרפ"ט"
Bookmark Collections for material titled "בנימין גייגר- פרעות תרפ"ט"
Course ePortfolios for material titled "בנימין גייגר- פרעות תרפ"ט"
Learning Exercises for material titled "בנימין גייגר- פרעות תרפ"ט"
Accessibility Info for material titled "בנימין גייגר- פרעות תרפ"ט"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

בנימין גייגר- פרעות תרפ"ט

    

בנימין גייגר- פרעות תרפ"ט

Logo for בנימין גייגר- פרעות תרפ
בנימין גייגר מתאר את ילדותו בצפת וכיצד נמלט מבחור ערבי שרצה להרוג אותו בתקופת מאורעות תרפ"ט - 1929. מתוך: תולדות ישראל: המייסדים - סיפורו של דור תש"ח
Material Type: Presentation
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: May 15, 2012
Date Modified in MERLOT: January 13, 2015
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: תקופת המנדט, הסכסוך היהודי ערבי, ערבים, תולדוט, מאו"ר, צפת, מאורעות תרפ"ט, היסטוריה, מאור, maor, מט"ח, הרצאות מוקלטות

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for בנימין גייגר- פרעות תרפ"ט

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page