כרטיס אל המחר 
Peer Review for material titled "כרטיס אל המחר "
User Rating for material titled "כרטיס אל המחר "
Member Comments for material titled "כרטיס אל המחר "
Bookmark Collections for material titled "כרטיס אל המחר "
Course ePortfolios for material titled "כרטיס אל המחר "
Learning Exercises for material titled "כרטיס אל המחר "
Accessibility Info for material titled "כרטיס אל המחר "
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

כרטיס אל המחר 

    

כרטיס אל המחר 

Logo for כרטיס אל המחר 
חייל יהודי אמריקני מבקר בארץ ישראל, לאחר שלחם בחזית צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה. הסרט מאפשר הצצה על הרכב האוכלוסייה, הפנים והנופים שאפיינו את הארץ בשנים שקדמו להקמת המדינה, וכן מתאר את המאמץ להתיישבות באזורים שונים בארץ. מתוך: ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג
Material Type: Presentation
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: May 29, 2012
Date Modified in MERLOT: July 22, 2013
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: ארץ ישראל, מאו"ר, ירושלים, תל אביב, תקופת המנדט, ציונות, תולדוט, maor, מאור, היסטוריה, מט"ח, התיישבות, הרצאות מוקלטות

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review
  Very good quality; in queue to be peer reviewed
  avg: 5 rating
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (1)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew, English
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for כרטיס אל המחר 

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page