הילדים שנשארו
Peer Review for material titled "הילדים שנשארו"
User Rating for material titled "הילדים שנשארו"
Member Comments for material titled "הילדים שנשארו"
Bookmark Collections for material titled "הילדים שנשארו"
Course ePortfolios for material titled "הילדים שנשארו"
Learning Exercises for material titled "הילדים שנשארו"
Accessibility Info for material titled "הילדים שנשארו"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הילדים שנשארו

    

הילדים שנשארו

Logo for הילדים שנשארו
הבאתם של ילדים עקורים מאירופה של אחרי מלחמת העולם השנייה אל ארץ ישראל המנדטורית. הסרט צולם בשנת 1947. מתוך: ארכיון הסרטים היהודיים ע"ש סטיבן שפילברג
Material Type: Presentation
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: June 26, 2012
Date Modified in MERLOT: January 23, 2015
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: ניצולי השואה, ציונות, מחנות עקורים, תולדוט, מאו"ר, מלחמת העולם השניה, היסטוריה, מאור, maor, השואה, ילדים, מט"ח

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew, English
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for הילדים שנשארו

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page