תנ"ך- זוית (צילום) אחרת
Peer Review for material titled "תנ"ך- זוית (צילום) אחרת"
User Rating for material titled "תנ"ך- זוית (צילום) אחרת"
Member Comments for material titled "תנ"ך- זוית (צילום) אחרת"
Bookmark Collections for material titled "תנ"ך- זוית (צילום) אחרת"
Course ePortfolios for material titled "תנ"ך- זוית (צילום) אחרת"
Learning Exercises for material titled "תנ"ך- זוית (צילום) אחרת"
Accessibility Info for material titled "תנ"ך- זוית (צילום) אחרת"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

תנ"ך- זוית (צילום) אחרת

    

תנ"ך- זוית (צילום) אחרת

Logo for תנ
סביבת למידה מתוקשבת ללימוד סוגיות מהתנ"ך ומדרשים באמצעות צילום. בסביבה הצעות למטלות, שאלות בקיאות, הנחיות לקריאה מודרכת, בלוגים של תלמידי הכיתות ועוד. לצפייה בפריט אשרו את קבלת ההתחייבות ולחצו "מעבר למערכת ריאלידע".
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: July 22, 2012
Date Modified in MERLOT: July 22, 2012
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: הריאלי העברי בחיפה, צילום, maor, מאור, תנ"ך, מדרש, יצירה יהודית, מאו"ר

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for תנ"ך- זוית (צילום) אחרת

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page