ניתוחם של ממצאים ארכיאולוגיים לאחר הגילוי - פרופ' מאיר
Peer Review for material titled "ניתוחם של ממצאים ארכיאולוגיים לאחר הגילוי - פרופ' מאיר"
User Rating for material titled "ניתוחם של ממצאים ארכיאולוגיים לאחר הגילוי - פרופ' מאיר"
Member Comments for material titled "ניתוחם של ממצאים ארכיאולוגיים לאחר הגילוי - פרופ' מאיר"
Bookmark Collections for material titled "ניתוחם של ממצאים ארכיאולוגיים לאחר הגילוי - פרופ' מאיר"
Course ePortfolios for material titled "ניתוחם של ממצאים ארכיאולוגיים לאחר הגילוי - פרופ' מאיר"
Learning Exercises for material titled "ניתוחם של ממצאים ארכיאולוגיים לאחר הגילוי - פרופ' מאיר"
Accessibility Info for material titled "ניתוחם של ממצאים ארכיאולוגיים לאחר הגילוי - פרופ' מאיר"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

ניתוחם של ממצאים ארכיאולוגיים לאחר הגילוי - פרופ' מאיר

    

ניתוחם של ממצאים ארכיאולוגיים לאחר הגילוי - פרופ' מאיר

Logo for ניתוחם של ממצאים ארכיאולוגיים לאחר הגילוי - פרופ' מאיר
פרופ' אהרון מאיר מהמחלקה ללימודי ארץ ישראל מסביר: לאחר גילויים של הממצאים הארכיאולוגיים הם עוברים ניתוח ממושך, במהלכו החוקרים מנסים ללמוד מהם כמה שיותר. הסרטון הקצר מציג חלק מהשלבים המתבצעים בשלב הזה של התהליך: שיקום כלי חרס, ניתוח שרידים ביולוגיים וכו'.
Material Type: Presentation
Technical Format: Other
Date Added to MERLOT: August 08, 2012
Date Modified in MERLOT: July 22, 2013
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: ארכיאולוגיה, מאור, maor, אוניברסיטת בר אילן, מאו"ר

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Professional, Middle School, High School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for ניתוחם של ממצאים ארכיאולוגיים לאחר הגילוי - פרופ' מאיר

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page