יש לנו כימיה
Peer Review for material titled "יש לנו כימיה"
User Rating for material titled "יש לנו כימיה"
Member Comments for material titled "יש לנו כימיה"
Bookmark Collections for material titled "יש לנו כימיה"
Course ePortfolios for material titled "יש לנו כימיה"
Learning Exercises for material titled "יש לנו כימיה"
Accessibility Info for material titled "יש לנו כימיה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

יש לנו כימיה

    

יש לנו כימיה

Logo for יש לנו כימיה
סביבת למידה מתוקשבת בכימיה לתלמידי חטיבת הביניים. בסביבה דפי מידע על יסודות הכימיה, מבנה האטום, שינויים פיזיקליים וכימיים, איזון משוואות ועוד. לצפייה בפריט אשרו את קבלת ההתחייבות ולחצו "מעבר למערכת ריאלידע".
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: August 08, 2012
Date Modified in MERLOT: August 08, 2012
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: הריאלי העברי בחיפה, כימיה, מאו"ר, אלקטרונים, מאור, maor, איזון משוואות כימיות

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for יש לנו כימיה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page