דרך חדשה
Peer Review for material titled "דרך חדשה"
User Rating for material titled "דרך חדשה"
Member Comments for material titled "דרך חדשה"
Bookmark Collections for material titled "דרך חדשה"
Course ePortfolios for material titled "דרך חדשה"
Learning Exercises for material titled "דרך חדשה"
Accessibility Info for material titled "דרך חדשה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

דרך חדשה

    

דרך חדשה

Logo for דרך חדשה
סביבת למידה מתוקשבת בנושא תיירות בת-קיימא, העוסקת בשאלה מהו האיזון הנכון בין שימור לבין פיתוח בתיירות גיאוגרפית. בסביבה הסברים ומידע בנוגע למהו פיתוח בר-קיימא, תיירות ככלל ותיירות בארץ, ועוד. לצפייה בפריט אשרו את קבלת ההתחייבות ולחצו "מעבר למערכת ריאלידע".
Material Type: Collection
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: August 08, 2012
Date Modified in MERLOT: August 08, 2012
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: הריאלי העברי בחיפה, פיתוח בר קיימא, גיאוגרפיה, תיירות, מאו"ר, תיירות בת קיימא, מאור, maor

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Middle School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for דרך חדשה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page