สืบสอบความรู้และพัฒนาความคิดด้วยเว็บเควสต์ (WebQuest)
Peer Review for material titled "สืบสอบความรู้และพัฒนาความคิดด้วยเว็บเควสต์ (WebQuest)"
User Rating for material titled "สืบสอบความรู้และพัฒนาความคิดด้วยเว็บเควสต์ (WebQuest)"
Member Comments for material titled "สืบสอบความรู้และพัฒนาความคิดด้วยเว็บเควสต์ (WebQuest)"
Bookmark Collections for material titled "สืบสอบความรู้และพัฒนาความคิดด้วยเว็บเควสต์ (WebQuest)"
Course ePortfolios for material titled "สืบสอบความรู้และพัฒนาความคิดด้วยเว็บเควสต์ (WebQuest)"
Learning Exercises for material titled "สืบสอบความรู้และพัฒนาความคิดด้วยเว็บเควสต์ (WebQuest)"
Accessibility Info for material titled "สืบสอบความรู้และพัฒนาความคิดด้วยเว็บเควสต์ (WebQuest)"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

สืบสอบความรู้และพัฒนาความคิดด้วยเว็บเควสต์ (WebQuest)

    

สืบสอบความรู้และพัฒนาความคิดด้วยเว็บเควสต์ (WebQuest)

Logo for สืบสอบความรู้และพัฒนาความคิดด้วยเว็บเควสต์ (WebQuest)
บทความเกี่ยวกับเว็บเควสต์ อ้างอิงปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ. (2551). สืบสอบความรู้และพัฒนาการคิดด้ วยเว็บเควสท์. ใน พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รัชนีกร หงส์พนัส และปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (บรรณาธิการ). ประมวลบทความกลยุทธ์พัฒนาการคิด: ภูมิคุ้มกันตนเอง. กรุงเทพฯ: พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: August 14, 2012
Date Modified in MERLOT: August 14, 2012
Keywords: WebQuest, Inquiry-based learning

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Thai
Cost Involved: no
Source Code Available: unsure
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: no
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for สืบสอบความรู้และพัฒนาความคิดด้วยเว็บเควสต์ (WebQuest)

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page