วารสารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Peer Review for material titled "วารสารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
User Rating for material titled "วารสารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
Member Comments for material titled "วารสารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
Bookmark Collections for material titled "วารสารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
Course ePortfolios for material titled "วารสารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
Learning Exercises for material titled "วารสารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
Accessibility Info for material titled "วารสารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

วารสารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    

วารสารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Logo for วารสารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วารสารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินร์ในช่วงแรกรวมรวมบทความทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและห้องสมุดต่อมามีการส่งบทความในสาขาต่างๆ เพิ่มมากขึ้นจึงได้มีการเพิ่มสาขาในวารสารเช่น ITใน 1 ปี ออก 4 ฉบับ
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: HTML/Text
Date Added to MERLOT: September 07, 2012
Date Modified in MERLOT: February 08, 2013
Author:
Submitter: Patt Emmawat
Keywords: Journal, วารสาร, e-Journal

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: Grade School, Middle School, High School, College General Ed, College Lower Division, College Upper Division, Graduate School, Professional
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span><span><span>วารมี 2 รูปแบบ คือ เป็น ฉบับพิมพ์ และ online</span></span></span>
Language: Thai, English
Cost Involved: no
Source Code Available: yes
Accessiblity Information Available: unsure
Creative Commons: Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NoDerivs 3.0 Thailand

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for วารสารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page