ישראלים - כתב עת רב תחומי לחקר ישראל - גליון 2
Peer Review for material titled "ישראלים - כתב עת רב תחומי לחקר ישראל - גליון 2"
User Rating for material titled "ישראלים - כתב עת רב תחומי לחקר ישראל - גליון 2"
Member Comments for material titled "ישראלים - כתב עת רב תחומי לחקר ישראל - גליון 2"
Bookmark Collections for material titled "ישראלים - כתב עת רב תחומי לחקר ישראל - גליון 2"
Course ePortfolios for material titled "ישראלים - כתב עת רב תחומי לחקר ישראל - גליון 2"
Learning Exercises for material titled "ישראלים - כתב עת רב תחומי לחקר ישראל - גליון 2"
Accessibility Info for material titled "ישראלים - כתב עת רב תחומי לחקר ישראל - גליון 2"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

ישראלים - כתב עת רב תחומי לחקר ישראל - גליון 2

    

ישראלים - כתב עת רב תחומי לחקר ישראל - גליון 2

Logo for ישראלים - כתב עת רב תחומי לחקר ישראל - גליון 2
כתב העת ישראלים נוסד על-ידי המסלול ללימודי מדינת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון ויוצא לאור בהוצאת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב החל מקיץ תשס"ז (2007).תוכן העניינים של גליון מס' 2: ליאור לביד, ויויאן חפיף דיגמי, אמיר פלג - ראיון עם חיים גורי; רונית גז - 'זהבה' מאת בתיה כהנא (1936): מגדר ולאומיות בספרות התחייה הלאומית; אלכס ולדמן - שאלת מזרח מול מערב בהרצאותיו של ברל כצנלסון לפני 'הבחרות הסוציאלית', 1928; מוריאל רם - קריאת תיגר והצבת אתגר: זהותם של החברים היהודים... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: October 10, 2012
Date Modified in MERLOT: April 02, 2015
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: מבצע קדש, היישוב היהודי, מאו"ר, אמנסיפציה, המפלגה הקומוניסטית הארץ ישראלית, קליטת עליה, עליה שניה, ציונות, פק"פ, מלחמת סיני, ישראליות, היסטוריה של ארץ ישראל, ספרות עברית חדשה, maor, מאור, ספרות ארץ ישראלית

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for ישראלים - כתב עת רב תחומי לחקר ישראל - גליון 2

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page