רציונאליות בעידן של רלציונאליות
Peer Review for material titled "רציונאליות בעידן של רלציונאליות"
User Rating for material titled "רציונאליות בעידן של רלציונאליות"
Member Comments for material titled "רציונאליות בעידן של רלציונאליות"
Bookmark Collections for material titled "רציונאליות בעידן של רלציונאליות"
Course ePortfolios for material titled "רציונאליות בעידן של רלציונאליות"
Learning Exercises for material titled "רציונאליות בעידן של רלציונאליות"
Accessibility Info for material titled "רציונאליות בעידן של רלציונאליות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

רציונאליות בעידן של רלציונאליות

    

רציונאליות בעידן של רלציונאליות

Logo for רציונאליות בעידן של רלציונאליות
המאמר דן בשאלת היחס בין הרציונאליות לרלציונאליות. הרציונאליות מתיימרת להוות קנה-מידה ניטראלי ואוניברסאלי להכרעה בין היצגי מציאות אלטרנטיביים. הרלאציונאליות שוללת אפשרות הכרעה מעין זו משום שהיא רואה את הידיעה כתקפה רק במסגרת הקונטקסט הקונקרטי שבו היא מושגת. לפיכך מקובל לחשוב ששתי העמדות סותרות זו את זו, לא ניתן להחזיק בשתיהן בו-זמנית, ויש לבחור באחת מהן. בהמשך מובהרות ההשלכות התיאורטיות של הנסיגה מכל אחת מהן, והמסקנה המתבקשת בעקבותיהן היא שלא ניתן לוותר על אף אחת מהן. לפיכך נערך ניסיון ליישב את... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: October 10, 2012
Date Modified in MERLOT: October 10, 2012
Author:
Send email to avner@research.haifa.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מטא-שפה, שיח, רציונאליות תקשורתית, רציונאליות, מאו"ר, רלציונאליות, מאור, maor, שפה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for רציונאליות בעידן של רלציונאליות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page