המקום הארצישראלי בארץ הצהריים של ע. הלל על רקע שירת המקום של משוררי העליות הראשונות
Peer Review for material titled "המקום הארצישראלי בארץ הצהריים של ע. הלל על רקע שירת המקום של משוררי העליות הראשונות"
User Rating for material titled "המקום הארצישראלי בארץ הצהריים של ע. הלל על רקע שירת המקום של משוררי העליות הראשונות"
Member Comments for material titled "המקום הארצישראלי בארץ הצהריים של ע. הלל על רקע שירת המקום של משוררי העליות הראשונות"
Bookmark Collections for material titled "המקום הארצישראלי בארץ הצהריים של ע. הלל על רקע שירת המקום של משוררי העליות הראשונות"
Course ePortfolios for material titled "המקום הארצישראלי בארץ הצהריים של ע. הלל על רקע שירת המקום של משוררי העליות הראשונות"
Learning Exercises for material titled "המקום הארצישראלי בארץ הצהריים של ע. הלל על רקע שירת המקום של משוררי העליות הראשונות"
Accessibility Info for material titled "המקום הארצישראלי בארץ הצהריים של ע. הלל על רקע שירת המקום של משוררי העליות הראשונות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

המקום הארצישראלי בארץ הצהריים של ע. הלל על רקע שירת המקום של משוררי העליות הראשונות

    

המקום הארצישראלי בארץ הצהריים של ע. הלל על רקע שירת המקום של משוררי העליות הראשונות

Logo for המקום הארצישראלי בארץ הצהריים של ע. הלל על רקע שירת המקום של משוררי העליות הראשונות
ארץ ישראל כמקום היא מקום בעייתי לעם ישראל מאז ראשיתו. הספרות העברית החדשה, החל מסוף המאה התשע-עשרה, שהייתה, עד אמצע המאה העשרים, ספרות שנכתבה על ידי מהגרים-עולים, התמודדה עם המקום הארצישראלי בדרכים שונות כשהמכנה המשותף הרחב הוא תחושת זרות בתוך מקום שאמור להיות מקומי, ילידי, ומנקודת מבט סנטימנטלית. רק עִם ראשיתה של ספרות הנכתבת על ידי יוצרים צברים, מתחיל המקום הארצישראלי להיות מקום מקומי ולא הארץ המובטחת, שההתבוננות בו היא מנקודת מבט נאיבית. ע. הלל (בעקבות א. ראב ובמקביל ליוצרים... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: October 11, 2012
Date Modified in MERLOT: June 06, 2014
Author:
Send email to shoham@research.haifa.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: ע' הלל, שירה ארץ ישראלית, משורר ילידי, מאו"ר, שירה סנטימנטלית, מאור, maor, שירה עברית, משורר מהגר, שירה נאיבית

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for המקום הארצישראלי בארץ הצהריים של ע. הלל על רקע שירת המקום של משוררי העליות הראשונות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page