שירה כמרחב חינוכי אלטרנטיבי במסגרת הפילוסופיה הדיאספורית
Peer Review for material titled "שירה כמרחב חינוכי אלטרנטיבי במסגרת הפילוסופיה הדיאספורית"
User Rating for material titled "שירה כמרחב חינוכי אלטרנטיבי במסגרת הפילוסופיה הדיאספורית"
Member Comments for material titled "שירה כמרחב חינוכי אלטרנטיבי במסגרת הפילוסופיה הדיאספורית"
Bookmark Collections for material titled "שירה כמרחב חינוכי אלטרנטיבי במסגרת הפילוסופיה הדיאספורית"
Course ePortfolios for material titled "שירה כמרחב חינוכי אלטרנטיבי במסגרת הפילוסופיה הדיאספורית"
Learning Exercises for material titled "שירה כמרחב חינוכי אלטרנטיבי במסגרת הפילוסופיה הדיאספורית"
Accessibility Info for material titled "שירה כמרחב חינוכי אלטרנטיבי במסגרת הפילוסופיה הדיאספורית"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

שירה כמרחב חינוכי אלטרנטיבי במסגרת הפילוסופיה הדיאספורית

    

שירה כמרחב חינוכי אלטרנטיבי במסגרת הפילוסופיה הדיאספורית

Logo for שירה כמרחב חינוכי אלטרנטיבי במסגרת הפילוסופיה הדיאספורית
המאמר עוסק בבירור האפשרות ששירה תהווה מרחב חינוכי אלטרנטיבי במסגרת הפילוסופיה הדיאספורית אשר יוצאת כנגד בית כמקום של מנוחה, אמת מוחלטת או כמקום של קולקטיביזם קונפורמי. אפשרות זו נבחנת תוך התייחסות לעיקרי הפילוסופיה החינוכית הדיאספורית כפי שהיא מוצעת על ידי פרופ' אילן גור-זאב באופן הרואה את החינוך במובנו הרחב כמושג כולל במשמעותו החברתית והפילוסופית. לפילוסופיה זו השתמעויות חינוכיות והיא קשורה במידה רבה לאתיקה ולפילוסופיה החינוכית של הדאגה (caring) על פי נל נודינגס אבל גם למושגי היסוד של מרטין... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: October 16, 2012
Date Modified in MERLOT: June 06, 2014
Author:
Send email to akizel@gmail.com
Submitter: Meital Meital
Keywords: דת אזרחית, חינוך-שכנגד דיאספורי, חינוך שכנגד, חינוך לגלותיות, מאו"ר, זיכרון קולקטיבי, שירה דיאספורית, פילוסופיה דיאספורית, מאור, maor, שירה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Discussion

Discussion for שירה כמרחב חינוכי אלטרנטיבי במסגרת הפילוסופיה הדיאספורית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page