'בנות הלוויה' - תמונת דיוקן, כמקום עם נעלם
Peer Review for material titled "'בנות הלוויה' - תמונת דיוקן, כמקום עם נעלם"
User Rating for material titled "'בנות הלוויה' - תמונת דיוקן, כמקום עם נעלם"
Member Comments for material titled "'בנות הלוויה' - תמונת דיוקן, כמקום עם נעלם"
Bookmark Collections for material titled "'בנות הלוויה' - תמונת דיוקן, כמקום עם נעלם"
Course ePortfolios for material titled "'בנות הלוויה' - תמונת דיוקן, כמקום עם נעלם"
Learning Exercises for material titled "'בנות הלוויה' - תמונת דיוקן, כמקום עם נעלם"
Accessibility Info for material titled "'בנות הלוויה' - תמונת דיוקן, כמקום עם נעלם"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

'בנות הלוויה' - תמונת דיוקן, כמקום עם נעלם

    

'בנות הלוויה' - תמונת דיוקן, כמקום עם נעלם

Logo for 'בנות הלוויה' - תמונת דיוקן, כמקום עם נעלם
המאמר מציג יצירה על רקע הניתוח שערך הפילוסוף מישל פוקו לתמונתו של הצייר דייגו ולסקז - 'בנות הלוויה' (Las Meninas). באמצעות קריאה מפרדיגמת המבט, המכירה ביחסיותיה של האמת, פוקו מצביע על 'בנות הלוויה' כתמונה המייצגת מקום ורגע שהינם נקודת שבר אפיסטמי ביחס לפרדיגמת הייצוג המניחה אמת מוחלטת, אשר אפיינה את העידן הקלאסי.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: October 16, 2012
Date Modified in MERLOT: October 16, 2012
Author:
Send email to hovav-r@zahav.net.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: בנות הלוויה, המבט באמנות, חופש הביטוי, המקום באמנות, מאו"ר, maor, מאור, אמנות פוסט מודרנית

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for 'בנות הלוויה' - תמונת דיוקן, כמקום עם נעלם

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page