עמדות פרחי הוראה ישראלים (יהודים וערבים) לגבי מגדר ומתמטיקה
Peer Review for material titled "עמדות פרחי הוראה ישראלים (יהודים וערבים) לגבי מגדר ומתמטיקה"
User Rating for material titled "עמדות פרחי הוראה ישראלים (יהודים וערבים) לגבי מגדר ומתמטיקה"
Member Comments for material titled "עמדות פרחי הוראה ישראלים (יהודים וערבים) לגבי מגדר ומתמטיקה"
Bookmark Collections for material titled "עמדות פרחי הוראה ישראלים (יהודים וערבים) לגבי מגדר ומתמטיקה"
Course ePortfolios for material titled "עמדות פרחי הוראה ישראלים (יהודים וערבים) לגבי מגדר ומתמטיקה"
Learning Exercises for material titled "עמדות פרחי הוראה ישראלים (יהודים וערבים) לגבי מגדר ומתמטיקה"
Accessibility Info for material titled "עמדות פרחי הוראה ישראלים (יהודים וערבים) לגבי מגדר ומתמטיקה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II




    

Search > Material Results >

עמדות פרחי הוראה ישראלים (יהודים וערבים) לגבי מגדר ומתמטיקה

    

עמדות פרחי הוראה ישראלים (יהודים וערבים) לגבי מגדר ומתמטיקה

Logo for עמדות פרחי הוראה ישראלים (יהודים וערבים) לגבי מגדר ומתמטיקה
בארצות מערביות דוברות אנגלית מתמטיקה נחשבה באופן מסורתי לתחום 'גברי'. נתונים חדשים המבוססים על מחקרים בקרב סטודנטים אמריקנים ואוסטרלים אודות עמדותיהם לגבי מתמטיקה ומגדר, מצביעים על שינוי בנקודת המבט המסורתית בהקשר לסטראוטיפים מגדריים כלפי מקצוע המתמטיקה. מטרת המאמר היא לנסות ולקבוע האם יש הבדל בתפיסות המגדריות לגבי מתמטיקה בקרב סטודנטים יהודים וערבים, ולבדוק האם יש הבדלים מגדריים בין הסטודנטים בכל קבוצה אתנית. 
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: October 17, 2012
Date Modified in MERLOT: October 17, 2012
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: אתניות, מאו"ר, מאור, maor, מגדר, לימוד מתמטיקה, קבוצות בישראל

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections





QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for עמדות פרחי הוראה ישראלים (יהודים וערבים) לגבי מגדר ומתמטיקה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page