בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית
Peer Review for material titled "בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית"
User Rating for material titled "בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית"
Member Comments for material titled "בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית"
Bookmark Collections for material titled "בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית"
Course ePortfolios for material titled "בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית"
Learning Exercises for material titled "בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית"
Accessibility Info for material titled "בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית

    

בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית

Logo for בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית
המאמר מציג גישה לחקירה המתבוננת על בית ספר מנקודת מבט של הסביבה המרחבית. מטרת הגישה היא כפולה: ללמוד על טיבה של החוויה הבית ספרית של אנשים, ולגלות משמעויות שאנשים מייחסים לבית ספר. במסגרת הגישה, המשתתפים מתבקשים לתכנן בית ספר אידיאלי, ולייצג את התכנית באופן ויזואלי ומילולי. המאמר דן ברציונל שבבסיס גישת המחקר, מפרט את דרכי יישומה ומדגים אותן באמצעות ניתוח הצעה של תלמידה מבית ספר דמוקרטי בישראל. הפרק האחרון של המאמר דן בפוטנציאל המעשי והתיאורטי הטמון בגישת המחקר המוצעת.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: October 18, 2012
Date Modified in MERLOT: October 18, 2012
Author:
Send email to ayala_z@staff.oranim.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: פנומנולוגיה בחינוך, סביבת למידה, פנומנולוגיה, מטלת מיקום, סביבה מרחבית, גישת מחקר פנומנולוגית, מאו"ר, מאור, maor

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for בית ספר כמקום: חקירת החוויה הבית ספרית של תלמידים בגישה פנומנולוגית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page