על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'
Peer Review for material titled "על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'"
User Rating for material titled "על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'"
Member Comments for material titled "על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'"
Bookmark Collections for material titled "על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'"
Course ePortfolios for material titled "על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'"
Learning Exercises for material titled "על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'"
Accessibility Info for material titled "על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'

    

על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'

Logo for על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'
המאמר טוען כי מבחינה סמנטית, יצירת האמנות ממוקמת בתווך שבין המשמעות הברורה לחוסר המשמעות. בעקבות כך כותב המאמר מציע 'ציר הבנה', המסמן את ביטויי האמנות ברי ההבנה החד משמעית מחד, ואת הביטויים חסרי הפשר מאידך. לטענת הכותב, 'ציר ההבנה' מאפשר התמקדות בשאלה: איך להסביר את הפער בין הטענה שמעשה האמנות נרקם בתווך שבין מקום הברור למקום הלא-ברור על 'ציר ההבנה', בשעה שיש מי שטוען שמקום ההירקמות הינו בקצה הלא-ברור של הציר. בתוך כך, המאמר מתייחס גם למושג 'דרגת האפס' של הסמיולוג ומבקר התרבות רולאן בארת.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: November 14, 2012
Date Modified in MERLOT: November 14, 2012
Author:
Send email to hovav-r@zahav.net.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: דרגת האפס, ביקורת אמנות, מאו"ר, ניתוח אמנות, ביטויים אמנותיים, maor, מאור, אמנות וסמיוטיקה

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no
Browse in Categories:

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for על עמימות הביטוי האמנותי, 'דרגת האפס' כגבול והצדקת 'ציר ההבנה'

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page