בין תוכן לתהליך: הסדנאות להכשרת מחנכים באורנים
Peer Review for material titled "בין תוכן לתהליך: הסדנאות להכשרת מחנכים באורנים"
User Rating for material titled "בין תוכן לתהליך: הסדנאות להכשרת מחנכים באורנים"
Member Comments for material titled "בין תוכן לתהליך: הסדנאות להכשרת מחנכים באורנים"
Bookmark Collections for material titled "בין תוכן לתהליך: הסדנאות להכשרת מחנכים באורנים"
Course ePortfolios for material titled "בין תוכן לתהליך: הסדנאות להכשרת מחנכים באורנים"
Learning Exercises for material titled "בין תוכן לתהליך: הסדנאות להכשרת מחנכים באורנים"
Accessibility Info for material titled "בין תוכן לתהליך: הסדנאות להכשרת מחנכים באורנים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

בין תוכן לתהליך: הסדנאות להכשרת מחנכים באורנים

    

בין תוכן לתהליך: הסדנאות להכשרת מחנכים באורנים

Logo for בין תוכן לתהליך: הסדנאות להכשרת מחנכים באורנים
המאמר, הלקוח מכתב העת דברים של מכללת אורנים, בוחן את הלימוד הסדנאי המתקיים במכללת אורנים משנות השבעים של המאה העשרים ועד 2009 ואת זיקתו להכשרת מחנכים ברוח הומניסטית, ומתמקד בשאלת מקומו של הגבול בין "תוכן" (לימוד של ידע דיסציפלינארי וטקסטים כתובים) ל"תהליך" (עיסוק בצמיחה אישית ובמערכת היחסים בקבוצת הלומדים). המחקר מבוסס על עיבוד וניתוח של ראיונות עומק עם מנחי הסדנאות. המאמר מתאר את אופי הסדנאות, את האווירה שליוותה את שלבי הקמתן, ואת שני המודלים שנוצרו: סדנאות המתמקדות בתהליך, וסדנאות שנעות בין... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: November 14, 2012
Date Modified in MERLOT: March 31, 2014
Authors:
Send email to naomidemalach@hotmail.com
Send email to dina_l@staff.oranim.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: הכשרת מורים, הכשרת מחנכים, סדנאות ממוקדות תהליך, מאו"ר, מאור, maor, סדנאות תוכן-תהליך, מודלים לסדנאות, הנחיית קבוצות, סדנאות תוכן

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for בין תוכן לתהליך: הסדנאות להכשרת מחנכים באורנים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page