שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה
Peer Review for material titled "שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה"
User Rating for material titled "שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה"
Member Comments for material titled "שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה"
Bookmark Collections for material titled "שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה"
Course ePortfolios for material titled "שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה"
Learning Exercises for material titled "שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה"
Accessibility Info for material titled "שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה

    

שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה

Logo for שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה
חצייתם של גבולות הינה תופעה מוכרת בקרב מהגרים גלובליים - וולונטריים בני זמננו. מהגרים אלה, וישראלים בכללם, יכולים לשמר קשרים כלכליים, חברתיים ותרבותיים במספר מרחבים גיאוגרפיים בו זמנית. יחד עם זאת עוצמת הקשרים הטרנס-לאומיים אינה זהה בקרב המהגרים הללו. כאשר מדובר במהגרים ישראלים באירופה, שמירת קשרים טרנס-לאומיים חברתיים ותרבותיים מאפיינת בעיקר את בני הדור הראשון, בעוד צאצאיהם כבר נטועים יותר בחברה המארחת. שאלת המחקר המרכזית עסקה בקשרים חברתיים וזהות אתנית של ישראלים בני דור ראשון בהשוואה... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: November 18, 2012
Date Modified in MERLOT: November 18, 2012
Author:
Send email to lilah_l@staff.oranim.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: הגירה, מהגרים ישראלים, מאו"ר, טרנס-לאומיות, מהגרים גלובליים, זהות אתנית, זהות יהודית בחו"ל, מאור, maor, זהות ואתניות

Details

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for שאלת הגבולות בהגירה: על טרנס-לאומיות, קשרים חברתיים וזהות בקרב ישראלים החיים באירופה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page