מאבקן של נשות קיבוץ עין חרוד להשתתף בשמירה
Peer Review for material titled " מאבקן של נשות קיבוץ עין חרוד להשתתף בשמירה"
User Rating for material titled " מאבקן של נשות קיבוץ עין חרוד להשתתף בשמירה"
Member Comments for material titled " מאבקן של נשות קיבוץ עין חרוד להשתתף בשמירה"
Bookmark Collections for material titled " מאבקן של נשות קיבוץ עין חרוד להשתתף בשמירה"
Course ePortfolios for material titled " מאבקן של נשות קיבוץ עין חרוד להשתתף בשמירה"
Learning Exercises for material titled " מאבקן של נשות קיבוץ עין חרוד להשתתף בשמירה"
Accessibility Info for material titled " מאבקן של נשות קיבוץ עין חרוד להשתתף בשמירה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מאבקן של נשות קיבוץ עין חרוד להשתתף בשמירה

    

מאבקן של נשות קיבוץ עין חרוד להשתתף בשמירה

Logo for מאבקן של נשות קיבוץ עין חרוד להשתתף בשמירה
המאמר לקוח מתוך קובץ המאמרים השישי בסדרת הנושא של כתב העת עיונים בתקומת ישראל. כותב המאמר טוען כי מאבק הנשים בעין חרוד ב־1936 להשתתף השתתפות פעילה בהגנה על הבית הפרטי, הקולקטיבי והלאומי היתה אבן דרך בתולדות ההתיישבות העובדת, וכי עין חרוד העניקה ביטוי לקולות שונים בפסיפס המורכב של מאבק של יהודיות בארץ ישראל במכשלות מגדריות.
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: November 28, 2012
Date Modified in MERLOT: January 24, 2015
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: מאבקים בהתיישבות העובדת, נשים בציונות, מאו"ר, מאור, maor, מגדר, עין חרוד, ההתיישבות העובדת

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for מאבקן של נשות קיבוץ עין חרוד להשתתף בשמירה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page