שתיקה של אשה מדברת: שתיקת נשים כדיבור ומעשה על פי 'חיי פועלת בארץ' (1935) להניה פקלמן
Peer Review for material titled "שתיקה של אשה מדברת: שתיקת נשים כדיבור ומעשה על פי 'חיי פועלת בארץ' (1935) להניה פקלמן"
User Rating for material titled "שתיקה של אשה מדברת: שתיקת נשים כדיבור ומעשה על פי 'חיי פועלת בארץ' (1935) להניה פקלמן"
Member Comments for material titled "שתיקה של אשה מדברת: שתיקת נשים כדיבור ומעשה על פי 'חיי פועלת בארץ' (1935) להניה פקלמן"
Bookmark Collections for material titled "שתיקה של אשה מדברת: שתיקת נשים כדיבור ומעשה על פי 'חיי פועלת בארץ' (1935) להניה פקלמן"
Course ePortfolios for material titled "שתיקה של אשה מדברת: שתיקת נשים כדיבור ומעשה על פי 'חיי פועלת בארץ' (1935) להניה פקלמן"
Learning Exercises for material titled "שתיקה של אשה מדברת: שתיקת נשים כדיבור ומעשה על פי 'חיי פועלת בארץ' (1935) להניה פקלמן"
Accessibility Info for material titled "שתיקה של אשה מדברת: שתיקת נשים כדיבור ומעשה על פי 'חיי פועלת בארץ' (1935) להניה פקלמן"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters

MERLOT II
    

Search > Material Results >

שתיקה של אשה מדברת: שתיקת נשים כדיבור ומעשה על פי 'חיי פועלת בארץ' (1935) להניה פקלמן

    

שתיקה של אשה מדברת: שתיקת נשים כדיבור ומעשה על פי 'חיי פועלת בארץ' (1935) להניה פקלמן

Logo for שתיקה של אשה מדברת: שתיקת נשים כדיבור ומעשה על פי 'חיי פועלת בארץ' (1935) להניה פקלמן
המאמר לקוח מתוך קובץ המאמרים השישי בסדרת הנושא של כתב העת עיונים בתקומת ישראל. כותבת המאמר טוענת כי בתוך המסגרת של התנועה הציונית בחציה הראשון של המאה העשרים לא נוצר מרחב שאפשר לנשים להגשים את עצמן על ידי פתרון המתח בין המרחב הפרטי לציבורי. הכותבת בודקת טענה זו אל מול הנוכחות הנשית בסיפורת ההיסטורית באוטוביוגרפיה של הניה פקלמן, "חיי פועלת בארץ". כמו כן, טוענת הכותבת כי הניתוח ההיסטורי העוסק בהיווצרות הקול הנשי ובתפקידה של השתיקה בתוכו ממחיש כי בין הדיבור לשתיקה מתקיים מרחב של זיקות הדדיות. מתוך... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: November 28, 2012
Date Modified in MERLOT: June 06, 2014
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: ציונות, נשים בציונות, ספרות פועלים, מאו"ר, פועלים, מאור, maor, מגדר, ספרות עברית

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Browse in Categories

Discussion

Discussion for שתיקה של אשה מדברת: שתיקת נשים כדיבור ומעשה על פי 'חיי פועלת בארץ' (1935) להניה פקלמן

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page