'בתי – אש, אש': אמהות ובנות עזובות בתל-אביב בשנות השלושים והארבעים
Peer Review for material titled " 'בתי – אש, אש': אמהות ובנות עזובות בתל-אביב בשנות השלושים והארבעים"
User Rating for material titled " 'בתי – אש, אש': אמהות ובנות עזובות בתל-אביב בשנות השלושים והארבעים"
Member Comments for material titled " 'בתי – אש, אש': אמהות ובנות עזובות בתל-אביב בשנות השלושים והארבעים"
Bookmark Collections for material titled " 'בתי – אש, אש': אמהות ובנות עזובות בתל-אביב בשנות השלושים והארבעים"
Course ePortfolios for material titled " 'בתי – אש, אש': אמהות ובנות עזובות בתל-אביב בשנות השלושים והארבעים"
Learning Exercises for material titled " 'בתי – אש, אש': אמהות ובנות עזובות בתל-אביב בשנות השלושים והארבעים"
Accessibility Info for material titled " 'בתי – אש, אש': אמהות ובנות עזובות בתל-אביב בשנות השלושים והארבעים"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

'בתי – אש, אש': אמהות ובנות עזובות בתל-אביב בשנות השלושים והארבעים

    

'בתי – אש, אש': אמהות ובנות עזובות בתל-אביב בשנות השלושים והארבעים

Logo for 'בתי – אש, אש': אמהות ובנות עזובות בתל-אביב בשנות השלושים והארבעים
המאמר בוחן את השיח הטיפולי על נערות עזובות ככלל, ואת השיח על יחסיהן עם אמותיהן בפרט, וזאת במטרה להאיר את שוליה של החברה העירונית במחקר ההיסטורי של תולדות היישוב. לטענת המאמר, המבט אל השוליים מאפשר לזרות אור על החברה היישובית בכללותה ולהעמיק את ההבנה של היבטים מרכזיים הקשורים בתהליכי היצירה והגיבוש של חברה חדשה זו. היבטים אלו נבחנו באמצעות מסמכים של גורמי הרווחה והחוק שהיו מעורבים בטיפול בנערות עזובות בתקופת המנדט. טענת הכותבת היא כי הדאגה לנוכח התערערותם של מנגנוני הפיקוח על נערות במרחב הפרטי,... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: December 05, 2012
Date Modified in MERLOT: January 24, 2015
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: הורות, מאו"ר, החברה העירונית, נערות, מגדר, נשים במנדט, אתניות, היסטוריה של ארץ ישראל, יחסי אמהות-בנות, מגדר והיסטוריה, אמהות, maor, מאור, חברה מודרנית

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for 'בתי – אש, אש': אמהות ובנות עזובות בתל-אביב בשנות השלושים והארבעים

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page