Material Detail

 'בתי – אש, אש': אמהות ובנות עזובות בתל-אביב בשנות השלושים והארבעים

'בתי – אש, אש': אמהות ובנות עזובות בתל-אביב בשנות השלושים והארבעים

המאמר בוחן את השיח הטיפולי על נערות עזובות ככלל, ואת השיח על יחסיהן עם אמותיהן בפרט, וזאת במטרה להאיר את שוליה של החברה העירונית במחקר ההיסטורי של תולדות היישוב. לטענת המאמר, המבט אל השוליים מאפשר לזרות אור על החברה היישובית בכללותה ולהעמיק את ההבנה של היבטים מרכזיים הקשורים בתהליכי היצירה והגיבוש של חברה חדשה זו. היבטים אלו נבחנו באמצעות מסמכים של גורמי הרווחה והחוק שהיו מעורבים בטיפול בנערות עזובות בתקופת המנדט. טענת הכותבת היא כי הדאגה לנוכח התערערותם של מנגנוני הפיקוח על נערות במרחב הפרטי, שהייתה משותפת לגורמים המטפלים ולמשפחות כאחד, ביטאה לא רק את התערערותה של המשפחה המסורתית, אלא גם שינויים שחלו במרחב הציבורי ובאפשרויות שהיו פתוחות לנערות ולנשים צעירות. כניסתן של צעירות אל שוק העבודה העירוני והיכולת להרוויח ולו שכר זעום שינו את מערך הכוחות המסורתי בתוך המשפחות והפחיתו את תלותן של... Show More
Rate

Quality

  • Editor Reviews
  • User Rating
  • Comments
  • Learning Exercises
  • Bookmark Collections
  • Course ePortfolios
  • Accessibility Info

More about this material

Comments

Log in to participate in the discussions or sign up if you are not already a MERLOT member.
hidden