מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה
Peer Review for material titled "מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה"
User Rating for material titled "מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה"
Member Comments for material titled "מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה"
Bookmark Collections for material titled "מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה"
Course ePortfolios for material titled "מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה"
Learning Exercises for material titled "מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה"
Accessibility Info for material titled "מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה

    

מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה

Logo for מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה
המאמר מנתח את הקשר בין הפן המגדרי כמו שבא לידי ביטוי ביישוב בתקופת המנדט והעשור הראשון של מדינת ישראל, ובין היחס למחלות נפש כמו שבא לידי ביטוי בטיפולים פסיכיאטריים וביחס לחולי נפש עבריינים או מחוסרי בית. במאמר טוענים החוקרים  כי אבחון הפרטים כנורמלים או חולי נפש, והתנהגויות כגון רגזנות, עקשנות, ילדותיות וחוסר ניקיון פורשו בממסד הפסיכיאטרי באופן שונה בקרב גברים ונשים, וכי בשל תיוג על בסיס מגדר הורחקו נשים רבות מהחברה ואושפזו במוסדות פסיכיאטריים. המאמר לקוח מתוך קובץ המאמרים השישי בסדרת הנושא של... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: August 11, 2013
Date Modified in MERLOT: January 24, 2015
Authors:
Submitter: Meital Meital
Keywords: נשים במנדט, מגדר ושיגעון, מחלות נפש ומגדר, מחלות נפש, מאו"ר, מגדר והיסטוריה, מאור, maor, המנדט הבריטי, מחלות נפש בהיסטוריה

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for מגדר ובריאות נפש בחברה היישובית ובעשור הראשון של המדינה

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page