על צמתי מפגשים בין נשים בראשית היישוב (1918-1878): עיון בכתביהן של ראשונות
Peer Review for material titled "על צמתי מפגשים בין נשים בראשית היישוב (1918-1878): עיון בכתביהן של ראשונות"
User Rating for material titled "על צמתי מפגשים בין נשים בראשית היישוב (1918-1878): עיון בכתביהן של ראשונות"
Member Comments for material titled "על צמתי מפגשים בין נשים בראשית היישוב (1918-1878): עיון בכתביהן של ראשונות"
Bookmark Collections for material titled "על צמתי מפגשים בין נשים בראשית היישוב (1918-1878): עיון בכתביהן של ראשונות"
Course ePortfolios for material titled "על צמתי מפגשים בין נשים בראשית היישוב (1918-1878): עיון בכתביהן של ראשונות"
Learning Exercises for material titled "על צמתי מפגשים בין נשים בראשית היישוב (1918-1878): עיון בכתביהן של ראשונות"
Accessibility Info for material titled "על צמתי מפגשים בין נשים בראשית היישוב (1918-1878): עיון בכתביהן של ראשונות"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

על צמתי מפגשים בין נשים בראשית היישוב (1918-1878): עיון בכתביהן של ראשונות

    

על צמתי מפגשים בין נשים בראשית היישוב (1918-1878): עיון בכתביהן של ראשונות

Logo for על צמתי מפגשים בין נשים בראשית היישוב (1918-1878): עיון בכתביהן של ראשונות
המאמר עוסק במפגשים חברתיים שנערכו בין נשות היישוב העברי בארץ ישראל לפני קום המדינה, ובוחן באיזו מידה מפגשים אלה תרמו לסוציאליזציה של שיוך ושיתוף, את אופיים והתרחשותם. המאמר מחלק את המפגשים לארבעה סוגים: (א) מפגש בין נשים יהודיות יוצאות אירופה; (ב) מפגש בין־עדתי בין נשים יהודיות יוצאות ספרד, תימן ואשכנז; (ג) מפגש אידיאולוגי בין איכרות העלייה הראשונה ובין פועלות העלייה השנייה; (ד) מפגש שאינו מפגש בין יהודייה מהגרת ובין ערבייה מקומית. המאמר סוקר את מקומן של נשות העלייה הראשונה ביצירת מפגשים אלו,... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: August 18, 2013
Date Modified in MERLOT: January 24, 2015
Author:
Send email to berloya@mail.biu.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: עליות לארץ ישראל, נשים והיסטוריה, נשים במנדט, עליה מתימן, מאו"ר, מגדר והיסטוריה, מאור, maor, נשים בעליות הראשונות

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements:
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for על צמתי מפגשים בין נשים בראשית היישוב (1918-1878): עיון בכתביהן של ראשונות

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page