הפוליטיקה של זכויות להט"ב: בין (הומו) נורמטיביות ו(הומו) לאומיות לפוליטיקה קווירית
Peer Review for material titled "הפוליטיקה של זכויות להט"ב: בין (הומו) נורמטיביות ו(הומו) לאומיות לפוליטיקה קווירית"
User Rating for material titled "הפוליטיקה של זכויות להט"ב: בין (הומו) נורמטיביות ו(הומו) לאומיות לפוליטיקה קווירית"
Member Comments for material titled "הפוליטיקה של זכויות להט"ב: בין (הומו) נורמטיביות ו(הומו) לאומיות לפוליטיקה קווירית"
Bookmark Collections for material titled "הפוליטיקה של זכויות להט"ב: בין (הומו) נורמטיביות ו(הומו) לאומיות לפוליטיקה קווירית"
Course ePortfolios for material titled "הפוליטיקה של זכויות להט"ב: בין (הומו) נורמטיביות ו(הומו) לאומיות לפוליטיקה קווירית"
Learning Exercises for material titled "הפוליטיקה של זכויות להט"ב: בין (הומו) נורמטיביות ו(הומו) לאומיות לפוליטיקה קווירית"
Accessibility Info for material titled "הפוליטיקה של זכויות להט"ב: בין (הומו) נורמטיביות ו(הומו) לאומיות לפוליטיקה קווירית"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

הפוליטיקה של זכויות להט"ב: בין (הומו) נורמטיביות ו(הומו) לאומיות לפוליטיקה קווירית

    

הפוליטיקה של זכויות להט"ב: בין (הומו) נורמטיביות ו(הומו) לאומיות לפוליטיקה קווירית

Logo for הפוליטיקה של זכויות להט"ב: בין (הומו) נורמטיביות ו(הומו) לאומיות לפוליטיקה קווירית
המאמר בוחן את הפוליטיקה של זכויות להט"ב בישראל ומשבר הפוליטיקה הקווירית תוך בחינה ביקורתית של המונחים 'הומונורמטיביות' ו'הומולאומיות': הומונורמטיביות תוארה כפוליטיקה מינית נאו-ליברלית, שאינה מאתגרת את המוסדות ההטרונורמטיביים הדומיננטיים ומעוגנת בביות וצרכנות; הומולאומיות תוארה כהומונורמטיביות לאומית, שבמסגרתה הומואים 'מבויתים' מצורפים ללאומיות. הדיון בהומולאומיות מצביע על תהליך שבו ההומו נהפך ממי שנתפס כאיום על המדינה ועל ביטחונה למי שנחשב כמשולב בה ומבחין אותה, על ידי הסובלנות שמופנית כלפיו... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: September 02, 2013
Date Modified in MERLOT: March 17, 2015
Author:
Send email to agross@post.tau.ac.il
Submitter: Meital Meital
Keywords: מאו"ר, לאומיות, פינקוושינג, פסק דין הבית הפתוח, פס"ד הבית הפתוח, הומופוביה, פוליטיקת זהות, הומו נורמטיביות, פוליטיקה של זהויות, maor, מאור, הזכות לשוויון, פוליטיקה קווירית, פוליטיקה להט"בית

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for הפוליטיקה של זכויות להט"ב: בין (הומו) נורמטיביות ו(הומו) לאומיות לפוליטיקה קווירית

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page