המחאה החברתית וכלכלת ישראל
Peer Review for material titled "המחאה החברתית וכלכלת ישראל"
User Rating for material titled "המחאה החברתית וכלכלת ישראל"
Member Comments for material titled "המחאה החברתית וכלכלת ישראל"
Bookmark Collections for material titled "המחאה החברתית וכלכלת ישראל"
Course ePortfolios for material titled "המחאה החברתית וכלכלת ישראל"
Learning Exercises for material titled "המחאה החברתית וכלכלת ישראל"
Accessibility Info for material titled "המחאה החברתית וכלכלת ישראל"
Please enter a Bookmark title
Please limit Bookmark title to 65 characters
Please enter a description
Please limit Bookmark title to 4000 characters
A Bookmark with this title already existed.
Please limit a note about this material to 2048 characters
Search all MERLOT
Select to go to your profile
Select to go to your workspace
Select to go to your Dashboard Report
Select to go to your Content Builder
Select to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II
    

Search > Material Results >

המחאה החברתית וכלכלת ישראל

    

המחאה החברתית וכלכלת ישראל

Logo for המחאה החברתית וכלכלת ישראל
המאמר טוען כי ניתן להבין טוב יותר את המניעים לפרוץ המחאה החברתית על רקע המדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל בעשרים השנים האחרונות. לטענת כותב המאמר, מדיניות זו הקטינה מאוד את ההוצאה הציבורית ביחס לתוצר וכך שחקה במידה ניכרת את השירותים החברתיים ואת החינוך, הבריאות, הדיור ציבורי והרווחה. וגרמה לשחיקה ניכרת בשכר העובדים יחסית לתוצר, עקב הגדלת חלקם של עובדי הקבלן, החלשה של איגודי העובדים ואי-אכיפה של שכר המינימום. המאמר טוען כי מדיניות זו לא הייתה נחוצה לצמיחה כלכלית, וכי היא תרמה באופן מתמשך להגדלת... More
Material Type: Open Journal-Article
Technical Format: PDF
Date Added to MERLOT: September 08, 2013
Date Modified in MERLOT: October 30, 2013
Author:
Submitter: Meital Meital
Keywords: מחאה חברתית, אי שיוויון, מדיניות פיסקלית, המחאה החברתית, מדיניות כלכלית, מאו"ר, כלכלה וחברה, מדיניות תקציבית, מאור, maor, אי שיוויון חברתי

Quality

 • Reviewed by members of Editorial board for inclusion in MERLOT.
  Editor Review (not reviewed)
 • User Rating (not rated)
 • Comments (none)
 • Learning Exercises (none)
 • Bookmark Collections (none)
 • Course ePortfolios (none)
 • Accessibility Info (none)

 • Rate this material
 • Create a learning exercise
 • Add accessibility information
 • Pick a Bookmark Collection or Course ePortfolio to put this material in or scroll to the bottom to create a new Bookmark Collection
  Name the Bookmark Collection to represent the materials you will add
  Describe the Bookmark Collection so other MERLOT users will know what it contains and if it has value for their work or teaching. Other users can copy your Bookmark Collection to their own profile and modify it to save time
  Edit the information about the material in this {0}
  Submitting Bookmarks...

About

Primary Audience: College General Ed, College Lower Division, Graduate School
Mobile Compatibility: Not specified at this time
Technical Requirements: <span> </span>
Language: Hebrew
Cost Involved: no
Source Code Available: no
Accessiblity Information Available: no
Creative Commons: no

Connections

QR Code for this Page

Users who viewed this material also viewed...

Discussion

Discussion for המחאה החברתית וכלכלת ישראל

Log in to participate in the discussions or Register if you are not already a MERLOT member.

Return to Top of Page