Search all MERLOT
Click here to go to your profile
Select to go to your workspace
Click here to go to your Dashboard Report
Click here to go to your Content Builder
Click here to log out
Search Terms
Enter username
Enter password
Please give at least one keyword of at least three characters for the search to work with. The more keywords you give, the better the search will work for you.
select OK to launch help window
cancel help

MERLOT II


    

Personal Collection Detail View


Osnove objektno orjentisanog programiranja

by Muzafer Saracevic
Bookmark and Share

There are no materials in this personal collection.

Description:
Objekti Objekti – softverski entiteti sastavljeni od varijabli (promenljivih, atributa) i metoda   Klase Klase – opisi varijabli i metoda za objekte iste vrste. Objekti su instance (proizvod) klasa. Klasa predstavlja „fabriku” koja proizvodi objekte.   Osnovni činioci klasa 1. Varijable Varijable klase (static) Varijable instanci 2. Metode metode klase (static) i metode instanci konstruktori 3. Poruke Tri osnovne komponente svake poruke: Naziv objekta kome je poruka upućena Naziv metode koju treba da izvriši po prijemu poruke Paramteri koji su pozvanoj metodi potrebni   4. Nasleđivanje
Course:
1.Definisana klasa BasicsDemo 2.Definisana metoda main (pokretač programa, od nje praktično program kreće sa radom) 3.Definisana promenjiva sum, tipa int
Prerequisites:
Ko može da kreira instance te klase: Private Nijedna druga klasa. Protected Podklase te klase i klase iz istog paketa. public Bilo koja klasa. no specifier Klase iz istog paketa.   Varijable (Promenljive) članice Deklaracija važi u oblasti važenja klase (a ne unutar oblasti važenja metode!)
Learning Outcomes:
Davanje imena i tipa varijabli: Sintaksa: primeri: int sum double result   Oblast važenja identifikatora promenljive deo koda u okviru koga se može vršiti referisanje na promenljivu korišcenjem njenog identifikatora, deo koda u okviru koga se može vršiti referisanje na promenljivu korišćenjem njenog identifikatora određuje kada se varijabla kreira i uništava
Pedagogy Approach:
Objekti stupaju u interakciju slanjem poruka   operator new *rezerviše memorijski prostor za objekat *vraća referencu na objekat   Konstruktori *metode za kreiranje objekata date klase *isto ime kao i klasa, bez tipa povratne vrednosti *različiti oblici – različite signature (API)   Default konstruktor Java platforma ga automatski kreira ako klasa ne deklariše nijedan konstruktor eksplicitno – na taj način, svaka klasa ima bar jedan konstruktor - nema parametre (argumente) i ne radi ništa
Assessment Methodology:
Odnos klase i objekta Klasa je prototip objekta (mustra) Objekti se kreiraju instanciranjem klasa Klasa određuje tip objekta   Nasleđivanje -osnovna klasa, podklase, nadklase -stablo nasleđivanja -redefinisanje metoda (method overriding) public class HelloWorld extends Applet sva funkcionalnost, sve varijable i sve metode

Authorized users only:


To add a link to a material not in the MERLOT collection, click here.