MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-3 of 3 results for Materials Submitted by Meital Meital

המשימה מפנה את התלמידים לניתוח תמונות המתארות סצנה של ציד. באמצעות המשימה ממוחשת לתלמידים סיטואציית הציד והם לומדים על... see more

משימת כתיבה בשפה האנגלית. במטלה זו התלמידים משחקים תפקיד של מבקרי קולנוע וכותבים ביקורת המשווה בין ספר לעיבוד שלו... see more

משימת חקר בשפה האנגלית. במטלה זו יכירו התלמידים את המחזה "רומיאו ויוליה" ויביעו את דעתם עליו בכתיבה. מופיע במדור פעילויות... see more