MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-12 of 12 results for Materials Submitted by Meital Meital

הרצאות בשני נושאים. הנושא הראשון - הנוכחות והרלוונטיות של הדת בארה"ב: 'האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם' מאת מקס ובר: על... see more

כמעט בכל תוכניות הטלוויזיה ישנם תכנים אלימים – פיזיים, מילוליים ומיניים. הצופים חשופים למידה גדושה של אלימות המשודרת מדי... see more

משימת כתיבה בשפה האנגלית. במטלה זו התלמידים משחקים תפקיד של מבקרי קולנוע וכותבים ביקורת המשווה בין ספר לעיבוד שלו... see more

המאמר מנתח את הזיקה בין המרחב המימי לקול הנשי כפי שבא לידי ביטוי בקולנוע הישראלי העכשווי ככלל, ואת מיתוס בת הים הקטנה... see more

המאמר עוסק בהצגות וסרטים ישראליים המתרחשים או סובבים סביב בונקר בפרט ובחווית המלחמה ככלל. המאמר עוסק במיוחד בשסע... see more

המאמר סוקר את דימויה של ניצולת השואה בקולנוע העלילתי הארץ-ישראלי והישראלי משנות הארבעים של המאה העשרים ועד העשור האחרון... see more