MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-14 of 14 results for Materials Submitted by Meital Meital

In Teaching Crowds, Dron and Anderson introduce a new model for understanding and exploiting the pedagogical potential of... see more

מאגר סרטונים, מאמרים וחומרי למידה והדרכה הנוגעים לאלימות בקרב בני נוער בסביבות שונות (בית הספר, האינטרנט, אחרי הלימודים).... see more

האתר מיועד לקהילת המחנכים בישראל בבתי-הספר ובגנים, במגזרים השונים במערכת החינוך ומציע פעילויות, מערכי שיעור ודפי עבודה... see more

המאמר, הלקוח מכתב העת דברים של מכללת אורנים, בוחן את הלימוד הסדנאי המתקיים במכללת אורנים משנות השבעים של המאה העשרים ועד... see more

הרצאתה של ד"ר גילה קורץ מספטמבר 2010, בה היא מסבירה על תהליך הערכה של טכנולוגיות תקשוב ושילובן בתהליך החינוכיי, על השאלות... see more

מאמר דידקטי בנוגע לדרך ניסוח השאלות בבחינות בבתי ספר. חלק מאתר תולדוט של מט"ח.

אתר תוכנית ההעמקה באזרחות לתלמידי כיתות ט', בנושא ערכי המשטר הדמוקרטי ועקרונותיו. האתר עוסק בסוגיות כגון שוויון, זכויות... see more

סיכום ותוצאות מחקר-פעולה במרכז הלמידה "מעיין", המרכז למשאבים ייעוץ והכוונה, במכללת אורנים. המחקר תוכנן כמחקר הערכה מעצבת,... see more

עיבוד של מאמר בנושא התיאוריה של אלברט אליס, אבי הגישה הקוגניטיבית (RET). המאמר מדגים גישה זו על יחסי מורים ותלמידים. לקוח... see more

המאמר מתאר את בחינתו של 'מקום' וירטואלי כתחליף חלקי אפשרי למקום פיזי בתהליך ההוראה-למידה, באמצעות בחינת השימוש בפורום... see more

סביבת למידה מתוקשבת העוסקת בעיצוב למידה מתוקשבת המשולבת בפרויקטים. בסביבה מידע רב על תכנון ועיצוב למידה משולבת פרויקטים:... see more

סרטון הדרכה בנושא שיפור התקשורת בין מורים ותלמידים בעזרת הבנת צרכי הצדדים כקבוצה וכפרטים. הסרטון לקוח מאתר בין... see more

מאמר שתקצירו: על-פי הגישה הקוגניטיבית ההגדרה של למידה היא תהליך, אשר המידע שנרכש ונשמר בו, מכוון וקובע מה יילמד בהמשך.... see more

המאמר עוסק בויסות עצמי בלמידה ובגורמים המשפיעים עליו. ויסות עצמי הוא תהליך אקטיבי בו הלומד מציב לעצמו מטרות ומנסה לשלוט... see more