MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-10 of 10 results for Materials Submitted by Meital Meital

אסופת מפות מלווה את הספר "מסע אל העבר: המאה העשרים - בזכות החירות", המיועד לכיתות ט'. בין המפות: אימפריאליזם... see more

אסופת מפות המלווה את הספר "מסע אל העבר: יוון, רומא וירושלים" לכיתות ו'. בין המפות המוצעות: האימפריה הרומית בשלבים שונים,... see more

סביבת למידה מתוקשבת בנושא הקשר בין ספרות והיסטוריה, בעיקר בהקשרם הלאומי והיהודי-הישראלי. בסביבה הנחיות לגבי ניתוח קטעי... see more

המאמר מציע התבוננות אישית, היסטוריוגראפית וחברתית, אל ומתוך יצירתו של אלבר קאמי כיוצר מעורב. קלמנס בן דמותו של קאמי... see more

מאגר המידע של אתר תודלוט להוראת ההיסטוריה, המציע חומרי לימוד התואמים לתוכנית הלימודים להיסטוריה. החומרים מחולקים לפי... see more

מאמר הלקוח מכתב העת "דברים" של מכללת אורנים, העוסק באי הוודאות בעידן המודרני ובביקורת על תפיסה זו. המאמר טוען כי מקובל... see more

סקירה על המבנה והמאפיינים של הסיפור הקצר: כגון - היקף, מעוט תיאורים, מיעוט דמויות, התיחסות למקום ההתרחשות, חשיבות... see more

מאגר שאלות, הפעלות ועזרים שונים הנוגעים ליחסי הורים, מורים ותלמידים. המאגר לקוח מאתר בין הצלצולים, המוקדש להתמודדות עם... see more

המאמר דן בשאלת היחס בין הרציונאליות לרלציונאליות. הרציונאליות מתיימרת להוות קנה-מידה ניטראלי ואוניברסאלי להכרעה בין היצגי... see more