MERLOT Materials

Show results for

Filter by

1-9 of 9 results for Materials Submitted by Meital Meital

כתב העת ישראלים נוסד על-ידי המסלול ללימודי מדינת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון ויוצא לאור בהוצאת מכון בן-גוריון לחקר ישראל... see more

המאמר מציג דיון השוואתי בין שני שירים הקושרים בין שירה למקום: "מכורה שלי" (1951) מאת לאה גולדברג ו"פגישה לאין קץ" (1938)... see more

המאמר, הלקוח מכתב העת "דברים" של מכללת אורנים, עוסק בוודאות ובאי-ודאות כשני מושגים המהווים מרכיבים מהותיים בקונספציה... see more

ארץ ישראל כמקום היא מקום בעייתי לעם ישראל מאז ראשיתו. הספרות העברית החדשה, החל מסוף המאה התשע-עשרה, שהייתה, עד אמצע המאה... see more

סיכום וניתוח הרומן "בן החולות" אשר נכתב על-ידי טאהר בן-ג'לון ב-1985. המאמר טוען כי מורכבות הרומן נובעת מארכיטקטורה... see more

המאמר מציע התבוננות אישית, היסטוריוגראפית וחברתית, אל ומתוך יצירתו של אלבר קאמי כיוצר מעורב. קלמנס בן דמותו של קאמי... see more

המאמר עוסק בבירור האפשרות ששירה תהווה מרחב חינוכי אלטרנטיבי במסגרת הפילוסופיה הדיאספורית אשר יוצאת כנגד בית כמקום של... see more

המאמר לקוח מתוך קובץ המאמרים השישי בסדרת הנושא של כתב העת עיונים בתקומת ישראל. כותבת המאמר טוענת כי בתוך המסגרת של התנועה... see more

מאמר - למה אנו אומרים "סכוכית" במקום "זכוכית", "ספתא" במקום "סבתא", או "עשר שקל" הידוע לשמצה? מסתבר שטעויות לשון מצייתות... see more